Kwaliteit

Ons team en het pedagogisch handelen

Wij hechten veel waarde aan vaste leidsters op de groep. De groepsleiding zorgt voor emotionele veiligheid op de groep door het creëren van een sfeer waarbinnen ieder kind tot zijn recht komt en waar vertrouwen de boventoon voert. Het hebben van plezier, lachen, gezelligheid, huiselijke sfeer, begrip en respect naar elkaar toe, maar ook even een moment voor jezelf mogen hebben zijn een basis voor een goed pedagogisch klimaat.

Kinderen en pedagogisch medewerksters ontwikkelen samen een band. Het kind moet erop kunnen vertrouwen dat het terug kan vallen op de pedagogisch medewerkster. Een vaste groep kinderen geeft ook vertrouwen en kinderen moeten dit ook ervaren. Dit geeft stabiliteit en zekerheid. Zekerheid en structuur zijn een onderdeel van een goede basis voor het kind om zich volledig te kunnen ontwikkelen. Kinderen spelen samen en maken samen plezier onder begeleiding van een pedagogisch medewerkster die de onderlinge communicatie tussen kinderen, waar nodig, begeleidt en veiligheid waarborgt.

De leidsters van Wollewaps nemen de emoties en gevoelens van het kind serieus en steunen het kind waar nodig is. Wollewaps is een plek waar kinderen zich thuis moeten kunnen voelen, veilig en huiselijk. Door consequent te zijn en te handelen op een duidelijke manier bieden wij structuur aan de kinderen.

Om kinderen goed te leren omgaan met hun gevoelens is het belangrijk dat de groepsleiding de gevoelens van de kinderen respecteert, ze onderkent en weet te verwoorden. Elk kind heeft recht op zijn eigen emoties: verdriet, boosheid, angsten en plezier. Door deze gevoelens voor de kinderen te verwoorden leert een kind zijn gevoelens te herkennen en voelt het gerespecteerd. Dit vergroot zijn gevoel van eigenwaarde.

De groepsleiding ondersteunt de kinderen in het ontwikkelen van vertrouwen en eigenwaarde. De eigenheid, ambities en interesses van ieder kind worden gestimuleerd en daarmee de uitnodiging om te leren. Jongens en meisjes krijgen dezelfde kansen om hun mogelijkheden en interesses te onderzoeken en verder te ontdekken. We stimuleren de kinderen, al spelend, te leren. De kinderen verwerven kennis en krijgen de kans te ervaren hoe prettig het is iets te presteren. Ze leren dat moeilijkheden overwonnen kunnen worden en zichzelf te zien als een waardevol lid van de groep.

Wij zullen het belang van het individuele kind zwaar laten wegen en steeds bewust afwegen tegen het groepsbelang. Ieder kind heeft zijn eigen behoeftes: respect voor zijn individualiteit verhoogt zijn eigen waarde en zelfvertrouwen. Ook al gaat de groep iets doen dan nog kan het zijn dat één van de kinderen daar geen behoefte aan heeft en dus met iets anders aan de gang gaat. Kinderen worden wel steeds opnieuw uitgenodigd om mee te doen met de andere kinderen of met een activiteit. We zullen dit echter nooit verplichten. Het kan voorkomen dat het individuele belang wijkt voor het groepsbelang.

Mentor

Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. Om de ontwikkeling van het kind te kunnen volgen, moet de mentor het kind echt kennen. Daarom is de mentor direct betrokken bij de opvang en ontwikkeling van het kind. De mentor is één van de pedagogisch medewerkers van de groep waarin het kind geplaatst is. Alle ouders worden op de hoogte gebracht wie de mentor van hun kind is.

Professionalisering

Wij vinden het van groot belang dat iedereen die op kindercentrum Wollewaps werkzaam is goed geschoold is en blijft. Regelmatig zijn er cursussen/trainingen om onze kennis up to date te houden in het belang van het kind. Uiteraard naast de benodigde diploma’s voor het werken met kinderen op een kinderopvang.

Deze trainingen worden op verschillende gebieden aangeboden. Zo vinden wij het erg belangrijk dat iedere werknemer BHV met kinder-EHBO getraind is. Elk jaar is er een herhalingscursus. Daarnaast zijn alle medewerkers 3F Nederlands geschoold en worden ze regelmatig geschoold in de signalering van de meldcode. De medewerkers hebben een OOG-training Interactie met kinderen gevolgd en ook worden er trainingen gericht op goede communicatie met kinderen aangeboden.

De leidsters worden regelmatig gecoacht op het geven van het peuterprogramma en andere benodigde coaching om de kwaliteit van opvang goed te waarborgen. De directie en de pedagogisch beleidsmedewerksters spelen hierin een zeer belangrijke rol.