Ontwikkeling van kinderen

Sociaal- en emotionele ontwikkeling

Kinderen laten gevoelens en emoties blijken, soms met woorden, maar ook met handelingen, houdingen en gelaatsuitdrukkingen. Wij reageren altijd op de uitingen van kinderen, zodat ze zich ontvangen en gehoord voelen en ze kunnen oefenen om hun gevoelgens onder woorden te brengen. We begeleiden deze processen nauwkeurig, zodat de kinderen leren met emoties om te gaan en uiteindelijk zichzelf en anderen kunnen leren begrijpen.

Respect

Wij benaderen kinderen met respect houden rekening met hun verschillende emoties en verstandelijke en lichamelijke mogelijkheden. De groepsleidsters geven de kinderen een goed voorbeeld door de kinderen en elkaar te respecteren zoals ze zijn en begrip te tonen. Door de kinderen positief te benaderen bevorderen wij hun welbevinden en zelfvertrouwen.

Cognitieve ontwikkeling

Door informatie uit de omgeving te ordenen, te onthouden, toe te passen en te combineren met nieuwe situaties leren kinderen inzicht te krijgen en begrip te hebben. Ieder kind ontwikkelt zijn verstandelijk vermogen in zijn eigen tempo. Het is de manier waarop ze de wereld om zich heen leren kennen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich steeds kunnen blijven ontwikkelen. Er wordt met kindvriendelijk materiaal gewerkt dat bij hun leeftijd past. Ook stimuleren wij de ontwikkeling van tijdsbegrip, volgorde, het doen van opgegeven opdrachten, het (in)zien van goed en kwaad, het leren gehoorzamen en de fantasie gebruiken.

Taal

Om inzicht te krijgen in de wereld om je heen en om te communiceren is taal nodig. Een kind vraagt en krijgt in taal uitleg en begrip. De leidster speelt hierin een actieve rol door veel met het kind te praten. Zoveel mogelijk wordt er op elke taaluitdrukking van het kind gereageerd; van de eerste klanken die een baby maakt tot de vragen en antwoorden van de peuter. Er worden door de leiding verschillende taalactiviteiten georganiseerd zoals zang, taalspelletjes en spelletjes met klanken en geluiden. Met het verwoorden van alle begrippen en uitdrukkingen wordt de woordenschat vergroot. Dit is ontzettend belangrijk voor de ontwikkeling van het lezen en praten.

Denken

Kinderen leren door voorbeeld en nabootsing. Door de alledaagse dingen en gebeurtenissen te bespreken ontstaat ordening in de wereld van een kind. De leidster legt daarbij uit, benoemt de dingen en nodigt uit om zelf te verwoorden. De leidster doet een beroep op het vermogen van kinderen om zo zelf oplossingen te laten zoeken voor problemen.

Creativiteit

Wij vinden het belangrijk om creativiteit te ontwikkelen. Het stimuleert de fantasie en het denkvermogen en het vergroot het probleemoplossend vermogen van het kind. Creativiteit kun je bij ons terugvinden in verschillende vormen: tekenen, knippen, plakken, kleien, (vinger) verven, maar ook muziek, bewegen, voorlezen en vrij binnen- en buitenspel. Het gaat vooral om het proces en de beleving en niet zo zeer om het product.

Muzikale spelvormen

Muziek draagt niet alleen bij aan de culturele ontwikkeling, maar heeft ook een grote invloed op de ontwikkeling van vaardigheden op cognitief, sociaal en persoonlijk terrein. Een structurele en actieve beoefening van muziek heeft een bewezen positief effect op kinderen hun gemoedstoestand en leerprestaties. Naast begeleide muzikale activiteiten kunnen de kinderen diverse instrumenten vrij pakken om muziek op geheel eigen wijze te ontdekken.

Extra zorg en ondersteuning

De ontwikkeling van een kind gaat niet altijd vanzelf. Soms zijn er vragen, twijfels of onzekerheden over de opvoeding of de ontwikkeling van een kind. Wij vervullen hierbij een signalerende en/of ondersteunende rol. Samen met de ouders kijken we naar de mogelijkheden hoe wij iets kunnen betekenen in de zorg voor het kind.

 

Kind volgsysteem en overdracht naar de basisschool

We noteren onze observaties regelmatig schriftelijk in de map met kindgegevens.  We houden de ontwikkeling van het kind scherp in de gaten, zodat we vroegtijdig bijzonder gedrag in de ontwikkeling op kunnen sporen.  We gebruiken hiervoor een digitaal programma (Pravoo). Op deze manier kunnen we de ontwikkeling volgen van baby tot en met bso leeftijd.